Algemene voorwaarden

Terug naar Info

De voorwaarden van MixMyMix.nl

Hieronder hebben we de belangrijkste punten uit onze Algemene Voorwaarden voor je samengevat:
- aangezien elke mix uniek is en alleen voor jou wordt samengesteld, kunnen we deze niet terugnemen als je de samenstelling van de mix na ontvangst niet lekker vindt;
- als je klachten hebt over de kwaliteit van onze ingrediënten en/of verpakking horen we graag van je, zodat we kunnen nagaan wat er aan de hand is en de situatie naar tevredenheid voor je kunnen oplossen;
- wij leveren uitsluitend na ontvangst van je volledige betaling.
- bij misbruik van de website (grof taalgebruik, spam etc.) kan MixMyMix bepalen een gebruiker deels of compleet te blokkeren.

Algemene Voorwaarden van MixMyMix, gevestigd te Zaandam.

Versie geldig vanaf 1 januari 2010.

Artikel 1. Algemeen

1.1  Onder ‘MixMyMix’ wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan: BudgetBulk BV, handelend onder ‘MixMyMix’.
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met MixMyMix voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MixMyMix erkend.
1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
1.6 Het staat BudgetBulk vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend, te rekenen vanaf de dag dat zij door BudgetBulk op haar website bekend zijn gemaakt.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten tot levering van zaken binden MixMyMix eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door MixMyMix of een door MixMyMix digitaal verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst tot levering.
2.2 Indien niet binnen 8 dagen schriftelijk de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn MixMyMix en afnemer hieraan gebonden.
2.3 Overeenkomsten van MixMyMix gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.4 MixMyMix kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 MixMyMix garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3.4 MixMyMix is gerechtigd de prijzen op basis van marktontwikkelingen tussentijds te wijzigen. Deze nieuwe prijzen zijn bindend voor overeenkomsten afgesloten op de dag dat de nieuwe prijzen ingaan en vermeld staan in de webshop mixmymix.nl.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien de ingrediënten voor een mix uit voorraad leverbaar zijn, wordt de mix zo snel mogelijk na bestelling gemengd en verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken brengt MixMyMix verzendkosten in rekening. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij MixMyMix bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 Aan de leveringsplicht van MixMyMix zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MixMyMix geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.3 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door MixMyMix opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van MixMyMix zijn, waarna MixMyMix zal trachten om binnen 10 werkdagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal MixMyMix (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat ingrediënten niet op voorraad is of niet meer leverbaar zijn), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van MixMyMix op basis van de wet is MixMyMix gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan MixMyMix omstandigheden ter kennis komen die MixMyMix goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien MixMyMix bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan MixMyMix zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is MixMyMix bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij MixMyMix, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen te ontbinden onder de volgende voorwaarden: er dient sprake te zijn van een gerede kwaliteitsklacht met betrekking tot de geleverde ingrediënten dan wel verpakking. De afnemer dient deze kwaliteitsklacht aantoonbaar te kunnen bewijzen. Aangezien alle mixen van MixMyMix bestaan uit een door afnemer gekozen individuele combinatie van ingrediënten kan de koop van geleverde mixen niet worden ontbonden, anders dan op grond van de hierboven vermelde kwaliteitsklacht. De termijn van 7 werkdagen begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MixMyMix heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij MixMyMix. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, bevestigt MixMyMix na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop MixMyMix geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij MixMyMix en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MixMyMix de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door MixMyMix niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien MixMyMix bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 MixMyMix is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan MixMyMix) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MixMyMix. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan MixMyMix schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.
8.3 Indien klachten van de afnemer door MixMyMix gegrond worden bevonden, zal MixMyMix naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MixMyMix en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van MixMyMix) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van MixMyMix gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van MixMyMix voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.4 MixMyMix is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens MixMyMix in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MixMyMix zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling door middel van de door MixMyMix in haar webshop aangeboden betaalmogelijkheden plaats te vinden. Betaling via overboeking of in termijnen is niet mogelijk.
9.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van MixMyMix en de verplichtingen van de afnemer jegens MixMyMix onmiddellijk opeisbaar.
9.3 Indien MixMyMix haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
9.4 Indien MixMyMix kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door MixMyMix aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij MixMyMix zolang de afnemer de vorderingen van MixMyMix uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van MixMyMix wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door MixMyMix geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 11. Privacy

11.1 MixMyMix respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door MixMyMix niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van MixMyMix kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen MixMyMix (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van MixMyMix. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. MixMyMix is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van MixMyMix, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. MixMyMix is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 MixMyMix verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor MixMyMix geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van MixMyMix is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter ter plaatse van de MixMyMix vestiging, tenzij deze de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging van de afnemer.

Artikel 13. Geschillen

13.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar MixMyMix‘s Customer Care helpdesk op het nummer 075 - 61418 21 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 - 16:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
13.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, wat onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.

MixMyMix is aangesloten bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 34136023.

 

 

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over je bestelling of over een onderdeel van de MixMyMix-website? Je kunt ons eenvoudig bereiken via het contactformulier.

Mail MixMyMix

Volg MixMyMix!

© 2010 - 2022 MixMyMix      Realisatie: Kostas van Ruitenbeek & Erwin Rietveld      Naar boven